Obchodné podmienky

Stiahnuť obchodné podmienky v .pdf

 

 1. Všeobecné ustanovenia

 

 • Tieto obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetovej stránke predávajúceho lghodvab.sk.Vzťahy kupujúceho a predávajúceho pri kúpe týchto výrobkov sa riadia ustanoveniamivšeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnym poriadkom Slovenskej republiky platnými v čase objednania výrobku.

 

 

 1. Zmluvné strany

 

 • Predávajúci:

 

Ing. Ľubica Gerová

Miesto podnikania: Prečín 499, PSČ: 018 15, Slovenská republika

IČO: 45453853,

DIČ: 1073378295

Predávajúci nie je platcom DPH

Zapísaná v živnostenskom registri č. 330-17932,

vedenom Okresným úradom Považská Bystrica

č. OŽP-A/2010/02124-2

Tel.: +421 911 168 665

E-mail: lubica.gerova@gmail.com

 

ďalej aj „prevádzkovateľ“ alebo„predávajúci“.

 

 

 • Kupujúci:

 

Fyzická aleboprávnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do zmluvného vzťahu s predávajúcim (ďalej aj „kupujúci“ alebo „objednávateľ“). Kupujúci má podľa týchto VOP rovnaké práva a povinnosti bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je v zmluvnom vzťahu pri kúpe výrobkov v pozícii spotrebiteľa.

 

 

III. Ochrana osobných údajov

 

 • Internetový systém obchodu je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.:201503311.

 

 • Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

 • Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, alebo SZČO je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

 • Spracovanie osobných údajov fyzickej osoby je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán na základe jeho objednávky výrobku a po dodaní výrobku po dobu trvania záručnej lehoty na účely propagácie výrobkov predávajúceho priamo voči kupujúcemu (Newsletter) a na účely vybavenia prípadnej reklamácie; uvedené okolnosti sú účelom spracovania osobných údajov kupujúceho zo stany predávajúceho. Takéto spracovanie údajov sa uskutočňuje v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR osobne bez zástupcu a oprávnenej osoby. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

 

 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, predaja výrobku alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

 

 • Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZnOOÚ;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 

 • Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

 

 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v 10 ods. 3 písm. d) ZnOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v 10 ods. 3 písm. d) ZnOOÚ na účely priameho marketingu.

 

 • Ak dotknutá osoba (kupujúci) uplatní svoje právo

 

 • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 • u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

 

 • Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa bodu 3.6. predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne. Predávajúci vybaví žiadosti kupujúceho podľa bodov 3.6 a 3.7 najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti. Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodov 3.6.5 a 3.6.6. predávajúci bezodkladne písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

 

 • Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii „Môj účet“, po prihlásení.

 

 

 1. Objednávka

 

 • Kupujúci objednáva výrobok u predávajúceho prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke lghodvab.sk. Objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná za akceptáciu kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku v okamihu jej odoslania kupujúcim.Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou každej objednávky prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke www.lghodvab.sk je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu výrobku a prepravné náklady a odoslaním objednávky sa objednávajúci zaväzuje, že výrobok prevezme a zaplatí kúpnu cenu výrobku a prepravné náklady na jeho doručenie, ktoré sú uvedené v rekapitulácii objednávky ako celkové, vrátane DPH. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že ním vyrábaný výrobok je originálnym výrobkom predávajúceho a podlieha osobitnej podmienkam ošetrovania výrobku, ktoré sú uvedené v priloženom návode na ošetrovanie.

 

 • Spôsob objednania tovaru: po vložení tovaru do košíkae-shopu na internetovej stránke www.lghodvab.sk a vyplnení potrebných údajov k skompletizovaniu objednávky,kupujúci objednávku odošle. Následne na uvedený e-mailobdržíod predávajúceho potvrdenie o prijatí objednávky.

 

 • K riadnemu vybaveniu objednávky je nutné, aby kupujúci uviedol platné osobné a identifikačné údaje, podľa bodu 3.2 a 3.3. týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

 • Predávajúci sa zaväzuje tovar odoslať za cenu aká bola uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase odoslania objednávky kupujúcim. Každý výrobok predávajúceho je originál afotografie jednotlivých výrobkovna internetovej stránke predávajúceho sú len vyobrazením už skôr zhotovených výrobkov. V prípade vypredania originálu, teda výrobkov dostupných na sklade predávajúceho, je  výrobok vyrábaný na objednávku.Výrobky na objednávku budú podobné na stránke prezentovaným originálom, nie totožné s týmito originálmi.

 

 • Ku každej dodávke objednaného výrobkupriloží predávajúci faktúru a spôsobomprimeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie poskytne kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy s informáciami podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. a vzorom oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 

 

 1. Dodacie a platobné podmienky

 

 • Objednaný výrobok, ktorý je ihneď k dispozícii(skladom)bude predávajúcim expedovaný do 48 hodín od odoslania objednávky.

 

 • Objednaný výrobok, ktorý nie je skladom a je tak vyrábaný na objednávku, bude expedovanýkupujúcemu do 14dní od odoslania objednávky kupujúcim. V prípade, že predávajúci nedokáže výrobok s ohľadom na jeho originalitu vyrobiť v uvedenej lehote, je o tejto skutočnosti kupujúci informovanýpred odoslaním objednávky oznámením, pri objednávanom tovare.

 

 • Spôsob doručeniavýrobku a platobné podmienky:

 

Predávajúci dodáva výrobky výlučne v rámci SR a ČR a to:

 

 • Formou DOBIERKY (Slovenskou poštou): výrobokhradí kupujúci pri prevzatí. Prepravné náklady sú v sume 2,60€ v rámci SR.
 • Ako balík Slovenskou poštou pri PLATBE VOPRED PREVODOM NA ÚČET: po odoslaní objednávky budú kupujúcemu zaslané údaje na uhradenie kúpnej ceny a prepravných nákladov  bezhotovostným prevodom. Výrobok bude odoslaný až po pripísaní celkovej sumy za dodanie výrobku na účet predávajúceho. Prepravné náklady pri platbe vopred sú v sume 1,80€ v rámci Slovenskej republiky a v sume 6 € pri odoslaní výrobku do Českej republiky.

 

 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania výrobku, ku ktorému došlo vinou doručovateľa.

 

 • V prípade odmietnutia prevzatia výrobku s využitím dopravy, ktorú zabezpečuje na svoje náklady predávajúci na základe objednávky je predávajúci oprávnený požadovať náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená.

 

 

 1. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie výrobku

 

 • Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť a to preukazným spôsobom v lehote 14 dní od prevzatia výrobku. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci použiť aj oznámenie podľa prílohy č. 1 k týmto VOP. Kupujúci je povinný po odstúpení od zmluvy doručený výrobok vrátiť predávajúcemu. Výrobokkupujúci vráti najmä jeho zaslaním na adresu predávajúceho alebo jeho osobným doručenímpredávajúcemu alebo poverenej osobe v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Predávajúci odporúča zasielať výrobok späť doporučeným balíkom. Predávajúci neakceptuje spätné doručovanie výrobku na dobierku. Náklady spojené s vrátením výrobkupredávajúcemu znášav celom rozsahu kupujúci.

 

 • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je výrobok vyhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, na mieru alebo výrobok určený osobitne pre jedného kupujúceho.

 

 • Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu za výrobok vrátane prepravných nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka, ak tieto boli pred doručením odstúpenia od zmluvy kupujúcim uhradené. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s výrobkom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti výrobku. Pri odstúpení od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu pred tým, ako mu je výrobok doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie výrobku späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

 • Ak kupujúci pri odstúpení od zmluvy neuvedie spôsob akým si želá vrátiť kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov (je potrebné uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN), predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 6.3. týchto VOP rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe za výrobok.

 

 

VII. Reklamačný poriadok (záruka, reklamácie), podnety, sťažnosti

 

 • Na vybavovanie reklamácií výrobku sa vzťahuje reklamačný poriadok upravený v tomto článku VOP. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie výrobku a o možnosti vykonávania záručných opráv v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu výrobku, podať sťažnosť alebo iný podnet predávajúcemu v slovenskom jazyku na adrese jeho miesta podnikania podľa bodu 2.1. týchto VOP použitím všetkých tam uvedených prostriedkov komunikácie. Záručné opravy je možné uplatniť výlučne u predávajúceho na adrese jeho miesta podnikania uvedeného v bode 2.1. týchto VOP.

 

 • Reklamácie, sťažnosti a podnety vybavuje predávajúci v lehote 30 dní od ich doručenia. Sťažnosti a podnety vybavuje predávajúci výlučne elektronicky na oznámenú emailovú adresu kupujúceho.

 

 • Reklamácia je vybavená ukončením reklamačného konania niektorým z nasledovných spôsobov: odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. O prijatí a vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie jeho zaslaním na emailovú adresu kupujúceho, alebo jeho zaslaním ako správu na mobil kupujúceho, alebo listom na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Kupujúci si môže reklamovaný výrobok prevziať osobne v mieste podnikania predávajúceho, inak mu bude v lehote na vybavenie reklamácie odoslaný na adresu uvedenú v objednávke výrobku.

 

 • Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. V prípade odstúpenia od zmluvy bude zaplatená kúpna cena výrobku vrátená kupujúcemu spôsobom uvedeným v článku VI. týchto VOP.

 

 • Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, uvedie v doklade o vybavení reklamácie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. V tomto prípade nemôže byť reklamácia zamietnutá.

 

 • Záručná lehota na výrobok je 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady a začína plynúť odo dňa prevzatia výrobkukupujúcim.

 

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 • V prípade doručenia nekompletnej objednávky, prípadne neobjednaného výrobku je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho emailom, listom alebo osobne bezodkladne,najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky s uvedením nedostatku objednávky. Neskoršia reklamácia z tohto dôvodu môže byť posudzovaná ako neoprávnená.

 

 • Prípadné drobné rozdiely vo farbe finálneho výrobku v porovnaní s vyobrazenímvýrobku umiestneným v internetovom obchode na stránke www.lghodvab.sk, môžu byť spôsobené nastavení monitora a jeho interpretáciou farieb sa nepovažujú za nezhodu výrobku s ponukou predávajúceho.

 

 • Pri objednaní výrobku, ktorý nie je skladom, nie je dôvodom na reklamáciu zo strany kupujúceho originálne umelecké prevedenie výrobku výrobcom, ktoré môže byť odlišné od originálneho prevedenia výrobku prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho.

 

 • Pri reklamácii je nutné, aby kupujúci predávajúceho informoval listom, alebo e-mailom, výrobok zaslal na adresu predávajúceho a priložil doklad o kúpe.

 

 • Záruku si môže kupujúci uplatniť iba na výrobok, ktorý vykazuje vady zapríčinené výrobcom a výrobné závady na materiálochvýrobku. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebením a nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym nosením v rozpore s návodom na ošetrenie výrobku.

 

 • Po obdržaní reklamovaného výrobkusa predávajúci bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní skontaktuje e-mailom alebo telefonicky s kupujúcim a na základe uplatnených nárokov kupujúceho, podľa bodov 7.4, 7.7 a 7.8 týchto VOP, určí spôsob vybavenia reklamácie. V prípade uznania reklamácie predávajúci reklamovaný výrobokkupujúcemu vymení kus za kus, prípadne poskytne iný, ktorý si kupujúci vyberie (do hodnoty reklamovaného výrobku). Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného výrobku. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom, SMS správou na mobil kupujúceho a spolu s výrobkom bude doručený kupujúcemu reklamačný protokol.

 

 

VIII. Alternatívne riešene sporov

 

 • Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravuemailom na lubica.gerova@gmail.com, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) ak spĺňa podmienky zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“), ktorým je v prípade zmluvných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim Slovenská obchodná inšpekcia a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname podľa § 5 ods 2 zákona o ARS. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 Z.z. zákona o ARS. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR mhsr.sk.
 • Kupujúci ako spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom RSO platformy alternatívneho riešenia sporovonline na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

 

 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

 1. Záverečné ustanovenie

 

 • Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky riadne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

 • Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho lghodvab.skv deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

 

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke lghodvab.sk.

 

 • Činnosť e-shopu poskytovaná na internetovej stránke lghodvab.sk podlieha kontrole a dozoru zo strany orgánu dozoru, ktorým je: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčianský kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru, tel.: 032/6400109, email: tn@soi.sk

 

 

 

Toto znenie VOP je platné s účinnosťou od 01.03.2017