Ochrana osobných údajov

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie) a v súlade s §19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon OOU“)

 

Prevádzkovateľ: Ing. Ľubica Gerová

Miesto podnikania:
Prečín 499, Prečín 01815

IČO:
45453853

Zápis:
Okresný úrad Považská Bystrica, č. živn. reg.: 330-17932

 

kontakt:                                

e-mail:
lubica.gerova@zoznam.sk  

tel.:
+421 911 168 665

WEB:
https://www.lghodvab.sk/

 

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „MY“), ako správca osobných údajov, si vás týmto, ako tzv. dotknuté osoby, dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov Prevádzkovateľom.

Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z najdôležitejších priorít našej spoločnosti. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli predávať kvalitný tovar a poskytovať kvalitné služby a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku tovarov a služieb pre Vás. K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou a/alebo jej poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel.

 

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV:

 

1.Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe. My sme v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia  a v súlade s §5 písm. o) Zákona OOU prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

 

 1. Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú právne vzťahy
 • Prevádzkovateľa a jeho klientov pri spracovávaní ich osobných údajov podľa Zákona OOU prostredníctvom E-SHOPu Prevádzkovateľa,
 • Prevádzkovateľa a používateľov jeho webovej stránky https://www.lghodvab.sk/
 • Prevádzkovateľa a jeho dodávateľov / odberateľov (a ich zamestnancov),
 • Prevádzkovateľa a jeho sprostredkovateľov

 

 1. V prípade, ak ste prejavili záujem o naše služby a realizovali ste objednávku na našej webovej stránke https://www.lghodvab.sk/, resp. ak ste nás kontaktovali prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke https://www.lghodvab.sk/, stávate sa naším klientom, a z toho dôvodu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s týmito Pravidlami.

 

 1. Na účely definície v rámci týchto Pravidiel OOU dotknutými osobami (ďalej aj ako „dotknuté osoby“, „klienti“ alebo „Vy“) sú:
 • Fyzické osoby, ktoré prejavili záujem o naše služby a realizovali objednávku na našej webovej stránke https://www.lghodvab.sk/, resp. ak nás kontaktovali prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke https://www.lghodvab.sk/,
 • fyzické osoby, s ktorými máme v rámci vykonávania našej činnosti uzavretú zmluvu o poskytovaní služieb, sprostredkovatelia prevádzkovateľa
 • zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 • akékoľvek fyzické osoby, ktoré si objednali tovar alebo služby ponúkané Prevádzkovateľom,
 • akékoľvek fyzické osoby, ktoré sú oprávneným zástupcom zákazníka Prevádzkovateľa, ktorý využíva tovar alebo služby ponúkané Prevádzkovateľom (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),
 • akékoľvek fyzické osoby, ktoré navštívia našu webovú stránku https://www.lghodvab.sk/,
 • fyzické osoby v postavení dodávateľov / odberateľov poskytovaného tovaru alebo služieb, resp. ich zamestnanci

 

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, budú uložené v elektronickej forme na našom zabezpečenom serveri alebo v listinnej forme v uzamykateľnom boxe na mieste podnikania Prevádzkovateľa, vyvinieme maximálne úsilie na ochranu vašich osobných údajov.

Článok 1. Aké osobné údaje o vás Prevádzkovateľ spracúva?

 

Prevádzkovateľ spracúva v súlade s Nariadením a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä Zákonom OOU, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci vytvorenia objednávky tovaru v e-shope Prevádzkovateľa, či pri reklamácii tovaru prostredníctvom reklamačného formulára). Ide o tieto osobné údaje:

 • Titul, Meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa pobytu (fakturačná adresa) a/alebo doručovacia adresa
 • krajina
 • dátum objednania tovaru, dátum prijatia tovaru
 • kód objednávky, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtuevent. dobrovoľné doplňujúce údaje)
 • transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, bankový účet,
 • podpis
 • profilové informácie (vek)

Prevádzkovateľ ďalej spracúva údaje, ktoré o vás získa pri nákupe tovaru alebo tým, že používate jeho služby vrátane cookies. Ide o tieto údaje:

 • IP adresa
 • Súbory cookies
 • Údaje o prehliadači a zariadení
 • Geografické údaje
 • Údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu)
 • Prípadne iný online identifikátor

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov, inak len po dobu povinnej archivácie v súlade s osobitným predpisom.

Článok 2. Na aké účely a na základe akých právnych titulov Prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracúva?

V tejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akým spôsob a prečo používame vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov.

 • Spracovanie osobných údajov v súvislosti s objednaním a nákupom tovaru v e-shope
  • Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k Prevádzkovateľovi, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU). Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a platnom znení a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných ekonomických a daňových povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU).
  • V príprave tvorby objednávky Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, krajina, adresa pobytu (fakturačná adresa) či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, spôsob platby, číslo bankového účtu, osobné údaje uvedené v poznámke k objednávke, špecifikácia tovaru (druh a cena). Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov, reklamácií a odstúpenia od kúpnej zmluvy
  • Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo Prevádzkovateľa napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami.
  • Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU). V súvislosti s vybavovaním reklamácií a odstúpenia od zmluvy spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu pri reklamácii (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU).
  • Pri vybavovaní reklamácií Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, bankový účet, podpis, dátum objednania a prijatia tovaru.
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti svyplnením a odoslaním kontaktného formulára a realizácie spätnej väzby zo strany Prevádzkovateľa
  • V prípade, ak máte technický resp. iný problém s našou webovou stránkou, ak máte problém pri realizácii Vašej objednávky alebo akékoľvek otázky na Prevádzkovateľa, máte k dispozícií kontaktný formulár, ktorý môžete kedykoľvek využiť. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, e-mailová adresa, predmet správy, kód objednávky, prípadné iné osobné údaje, ktoré dobrovoľne uvediete v popise v osobitnej kolónke. Právnym titulom k spracúvaniu je súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU). V súvislosti s vybavovaním Vašej žiadosti spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU).

 

 • Spracúvanie osobných údajov za účelom realizovania spotrebiteľských súťaží

 

 • V prípade ak by ste mali záujem sa zaregistrovať do niektorej z našich spotrebiteľských súťaží, môže Prevádzkovateľ spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, bydlisko, doručovacia adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefonický kontakt, podpis, vek po zadaní týchto osobných údajov pri registrácií konkrétnej súťaže na základe Vášho osobitného súhlasu so spracúvaním týchto osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU). Po vyplnení zákazníckej karty spracúvame Vaše osobné údaje tiež na účel našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU), a to pre prípad vzniku sporu, starostlivosť o zákazníkov a pod.
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom práv dotknutých osôb
  • Vaše osobné údaje využívame na výkon Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú zo Zákona OOU. V prípade ak si uplatníte niektoré z Vašich práv špecifikovaných v tomto dokumente, my máme právo na presnú identifikáciu Vašej osoby.
  • Právnym titulom k spracúvaniu Vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU) – teda v zmysle Zákona OOU. V súvislosti s výkonom a realizáciou Vašich práv spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU), a to aj bez potreby Vášho súhlasu.
  • Pri výkone Vašich práv Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, prípadne osobné údaje dokladu totožnosti.

 

 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa
  • Vaše osobné údaje využívame na účel vnútorných oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, pričom osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
  • Takýmito oprávnenými záujmami sú najmä:

– databáza aktuálnych klientov, ktorí si na našej webovej stránke zakúpili tovar,

– ochrana práv, ktoré Prevádzkovateľovi vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám; na tento účel Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov;

– vymáhanie pohľadávok a iných nárokov Prevádzkovateľa; na tento účel Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt.

 

PREHĽAD

Účel spracúvania osobných údajov (OU) Právny základ spracúvania osobných údajov
Spracovanie osobných údajov v súvislosti s objednaním a nákupom tovaru v e-shope §13 ods. 1. písm. b) Zákona o OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia  – spracúvanie OU je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy (nákup tovaru v E-SHOPe)

A                                                                                                                                          §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia  spracúvanie OU je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod. – daňové povinnosti)

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov, reklamácií a odstúpenia od kúpnej zmluvy §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia  – spracúvanie OU je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (vybavovanie reklamácií)

A

§13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia  spracúvanie OU je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (pre prípad možného vzniku sporu pri reklamácii)

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vyplnením a odoslaním kontaktného formulára a realizácie spätnej väzby zo strany Prevádzkovateľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia  – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním OU  (vyplnenie formulára na webovej stránke)                   A                                                                                                                                               §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia – spracúvanie OU je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (pre prípad možného vzniku sporu, starostlivosť o zákazníkov a pod.)
Spracúvanie osobných údajov za účelom realizovania spotrebiteľských súťaží §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia  – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním OU  (vyplnenie registrácie)                                                   A                                                                                                                                                              §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia – spracúvanie OU je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (pre prípad možného vzniku sporu, starostlivosť o zákazníkov a pod.)
Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom práv dotknutých osôb §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia  – spracúvanie OU je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (Zákon OOU)

A

§13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia  spracúvanie OU je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (pre prípad možného vzniku sporu pri uplatňovaní práv dotknutej osoby)

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia  spracúvanie OU je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (druhy oprávnených záujmov uvedené vyššie)
Použitie súborov cookies a analýza webových stránok §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia – spracúvanie OU je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (zlepšenie fungovania svojich webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a ponúkanie reklamy na základe vyhodnotenia vášho záujmu o tovar)

ALEBO

§13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia  – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním OU  cookies

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade, ak nám udelíte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov pri vyplnení kontaktného formulára alebo pri registrácii do spotrebiteľskej súťaže, spracúvame Vaše osobné údaje výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu s takým spracúvaním.

V takomto prípade sa Vás vždy opýtame, či súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na daný účel. Svoje rozhodnutie ohľadom udelenia Vášho súhlasu máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Článok 3. Počas akej doby vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

 • Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v prípade zakúpenia tovaru v e-shope po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (pozri vyššie). Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivované aj objednávky.
 • V prípade, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov k registrácii, k marketingovým a obchodným účelom alebo k zasielaniu obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov, osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov, alebo do doby, kým súhlas neodvoláte. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané zo strany Prevádzkovateľa na iné účely na základe iných právnych titulov, v súlade s touto Informáciou o spracúvaní osobných údajov.
 • Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona 395/2002 Z. z.– Zákon o archívoch a registratúrach, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ak dôjde k ukončeniu zmluvy resp. k odvolaniu Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe.

 

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci našej spoločnosti máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.

Článok 4. Kto všetko bude mať k vašim osobným údajom prístup?

 1. Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie popísaných účelov okrem Prevádzkovateľa spracúvané tiež inými subjektmi. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje, si Prevádzkovateľ starostlivo vyberá a zveruje osobné údaje iba tým subjektom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, aby nemohlo dôjsť najmä k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu odovzdaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú, či v budúcnosti môžu byť:

 • osoby, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré Prevádzkovateľ na tieto služby využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie ich obsahu preferenciám používateľov);
 • osoby resp. subjekty, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú expedíciu tovaru zákazníkom (doručovateľské služby);
 • mobilný operátor, banka
 • osoby, ktoré na webových stránkach Prevádzkovateľa umiestňujú prvky umožňujúce zbieranie osobných údajov či sledovanie správania používateľov týchto stránok (zvyčajne však v tzv. pseudonymizovanej podobe, teda bez možnosti získavania priamych identifikačných údajov), t. j. hlavne osoby vykonávajúce prostredníctvom cookies analýzu návštevnosti našich webov a prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou vykonávanou pomocou údajov o uskutočnenom nákupe a údajov získaných zo súborov cookies.

 

 1. Prevádzkovateľ je ďalej povinný niektoré vaše osobné údaje odovzdávať na základe všeobecne záväzných platných právnych predpisov nižšie uvedeným príjemcom v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

Príjemcovia osobných údajov

 • súdy SR (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov),
 • orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov),
 • daňové orgány (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície,služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru(právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov),
 • súdni exekútori (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov),
 • advokáti (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov),
 • Úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány, Slovenská obchodná inšpekcia (Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)
 • osoby špecializované v príslušnom odbore podľa charakteru problematiky a spôsobu riešenia situácie pre klienta (výlučne účel konzultácie)
 • Slovenská pošta ako subjekt, ktorý zaisťuje expedíciu tovaru zákazníkom (doručovateľské služby)

 

Tretie strany, ktoré osobné údaje nespracúvajú, avšak majú k nim prístup

 • IT technik ako správca webovej stránky E-shopu – WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 91701 Trnava, IČO:36743852
 • správca e-mailovej domény prevádzkovateľa
 • správca účtovného softwéru spoločnosti KROS, a.s, A. Rudnaya 21, 01001 Žilina, IČO 31635903

 

 1. Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google, Adobe.

Článok 5.  Aké máte práva vo vzťahu k spracúvaní osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

 

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácií, ktoré sú uvedené najmä v týchto pravidlách OOU, sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Žiadosť môžete podať výlučne písomne na korešpondenčnú adresu Ing. Ľubica Gerová, Prečín 499, Prečín 01815 spolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránkehttps://www.lghodvab.sk/ochrana-osobnych-udajov/ event. Vám vzor pošleme e-mailom na požiadanie.

 

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad meno alebo adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme. Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu lubica.gerova@zoznam.sk alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Ing. Ľubica Gerová, Prečín 499, Prečín 01815. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránkehttps://www.lghodvab.sk/ochrana-osobnych-udajov/ event. Vám vzor pošleme e-mailom na požiadanie. Povinnou Prílohou takejto žiadosti musí byť obojstranná kópia dokladu totožnosti.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad môžeme mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje na Vašimi záujmami, si osobné údaje máme právo ponechať. Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu lubica.gerova@zoznam.sk alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Ing. Ľubica Gerová, Prečín 499, Prečín 01815. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránkehttps://www.lghodvab.sk/ochrana-osobnych-udajov/ event. Vám vzor pošleme e-mailom na požiadanie.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu lubica.gerova@zoznam.sk alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Ing. Ľubica Gerová, Prečín 499, Prečín 01815. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránkehttps://www.lghodvab.sk/ochrana-osobnych-udajov/ event. Vám vzor pošleme e-mailom na požiadanie.

 

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne technické, zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu, ak je to technicky možné a ak

 • sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

V prípade, ak budete požadovať prenosnosť svojich osobných údajov, je potrebné poslať Vašu žiadosť písomne na adresu Ing. Ľubica Gerová, Prečín 499, Prečín 01815 spolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu či spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové alebo reklamné účely, ak sa takého spracúvanie vykonáva bez vášho súhlasu na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránkehttps://www.lghodvab.sk/ochrana-osobnych-udajov/ event. Vám vzor pošleme e-mailom na požiadanie.

 

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

 • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,
 • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom vašom súhlase so spracúvaním osobných údajov.

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov

Súhlas (napr. poskytnutý na marketingové účely) môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, buď e-mailom na adrese lubica.gerova@zoznam.sk alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Ing. Ľubica Gerová, Prečín 499, Prečín 01815. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránkehttps://www.lghodvab.sk/ochrana-osobnych-udajov/ event. Vám vzor pošleme e-mailom na požiadanie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

Článok 6. Prenos osobných údajov do tretích krajín.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Článok 7. Používanie automatizovaného spracúvania vašich osobných údajov

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, či automatizované spracúvanie.

 

Článok 8. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Jednotlivé práva môžete uplatniť u našej spoločnosti a to e-mailom na adresu lubica.gerova@zoznam.sk alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Ing. Ľubica Gerová, Prečín 499, Prečín 01815.

 

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 5,- EUR.

 

Za ako dlho môžem očakávať odpoveď

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

Článok 9. Pravidlá používania portálu a cookies

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré navštívená webová stránka môže odoslať do internetového prehliadača, ktorý ich uloží vo vašom zariadení (počítači alebo v inom zariadení s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Cookies napomáhajú pamätať si vaše aktivity a preferencie na určitú dobu, aby ste ich nemuseli znova vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webovej stránky na inú stránku.

Na aké účely používame cookies?

Cookies pomáhajú k vášmu pohodlnejšiemu nákupu a jednoduchému prehliadaniu webových stránok. Cookies slúžia najmä na:

 • Zaistenie správnej funkčnosti našich webových stránok, aby bolo možné dokončiť proces objednania tovaru s čo najmenšími ťažkosťami;
 • Na overovanie používateľov, na prevenciu podvodného využitia prihlasovacích poverení a na ochranu používateľských dát pred prístupom neautorizovaných strán;
 • Zapamätanie si obsahu nákupného košíka;
 • Zaistenie vzhľadu webových stránok vzhľadom na preferencie a požiadavky návštevníkov;
 • Analýzu návštevnosti, správania, preferencií a záujmov používateľov;
 • Ponúkanie reklamy na tovar podľa záujmu používateľa.

Naša webová stránka https://www.lghodvab.sk/ používa cookies, ktoré je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Dočasné súbory cookies, tzv. „relačné cookies“ , ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení len do ukončenia relácie prehliadača, a trvalé súbory cookies, tzv. „permanentné cookies“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšie. Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Akonáhle dôjde k zatvoreniu prehliadača, vykoná sa ich vymazanie z vášho zariadenia. Trvalé cookies pomáhajú vaše zariadenie identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku, neumožňujú však akokoľvek identifikovať vás osobne.

 

Podľa funkčnosti delíme cookies na:

 • konverzné, ktoré umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
 • trackovacie (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
 • remarketingové, ktoré nám umožňujú personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie;
 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú;
 • esenciálne, ktoré sú dôležité na základnú funkčnosť webu.

Niektoré cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookies tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov však nie je možné akokoľvek identifikovať vás osobne.

Súhlas s používaním cookies a jeho odvolanie

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím cookies. Súhlas s používaním cookies je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookies, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavení svojho prehliadača, a to nižšie uvedeným spôsobom. V prípade, že tak urobíte, môžete byť nútení manuálne nastavovať niektoré voľby zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Prehliadač Internet Explorer Chrome Firefox
Deaktivácia cookies 1. V menu „Nástroje“ vyberte položku „Možnosti internetu“.
2. Teraz kliknite na záložku „Ochrana osobných údajov“.
3. Na zablokovanie všetkých cookies premiestnenie posuvník do hornej polohy.
4. Vaše nastavenie potvrďte „OK“.
1. V menu „Nastavenie“ vyberte možnosť „Rozšírené“.
2. V sekcii „Ochrana súkromia a zabezpečenie“ kliknite na „Nastavenia obsahu“.
3. Kliknite na „Súbory cookie“.
4. Deaktivujte prepínač v možnosti „Povoliť stránkam ukladať a čítať údaje súborov cookie “.
1. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“.
2. Vyberte panel „Súkromie a bezpečnosť“.
3. V sekcii „Cookies a údaje stránok“ zaškrtnite možnosť „Blokovať ukladanie cookies a údajov stránok“.
Odstránenie cookies 1. V menu nástroje vyberte voľbu „Bezpečnosť“ a potom vyberte položku „Odstrániť históriu prehľadávania“.
2. Začiarknite políčko Súbory „cookie“ a údaje webovej lokality.
3. Kliknite na tlačidlo „Odstrániť“.
1. V menu „História“ kliknite na „Vymazať údaje o prehliadaní“.
2. Zaškrtnite zaškrtávacie pole „Súbory cookie a iné dáta webu“.
3. Kliknite na tlačidlo „Vymazať dáta“.
1. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“.
2. Vyberte panel „Súkromie a bezpečnosť“ a následne prejdite do sekcie „História“.
3. Vyberte možnosť „Vymazať históriu“.
4. Zvoľte „Všetko“ pri voľbe „Časové obdobie mazania“.
5. Rozkliknite detaily kliknutím na tlačidlo „Podrobnosti“ a zaškrtnite pole „Cookies“ a stlačte tlačidlo „Vymazať teraz“.

Článok 10. Zmena Pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom.

Článok 11. Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

Európsky rámec:

 • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

 

Národná legislatíva:

 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane

Článok 12. Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akéhokoľvek dotazu ku spracovaniu vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na Prevádzkovateľa

– písomne na adrese: Ing. Ľubica Gerová, Prečín 499, Prečín 01815

– na tel. č.: +421 911 168 665

– e-mailovej adrese: e-mail: lubica.gerova@zoznam.sk alebo

– na webe: https://www.lghodvab.sk/

 

AKTUALIZOVANÉ: 25.05.2018

Pomocou nasledovných vzorových dokumentov si môžete uplatniť Vaše práva uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov:

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (listinná forma)
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (elektronická forma)
Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Žiadosť na opravu spracúvania osobných údajov
Žiadosť o prístup k spracúvaným osobných údajom
Žiadosť o výmaz spracúvaných osobných údajov
Námietka proti spracúvaniu osobných údajov